Παλιά θέματα εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

Παλιά θέματα εξετάσεων εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ

Ακολουθεί μία μεγάλη συλλογή από παλιά θέματα εξετάσεων ΕΟΠΠΕΠ για τους εκπαιδευτές ενηλίκων με τις ερωτήσεις και την βαθμολογία για κάθε ερώτηση. Κάθε εξεταστική περίοδος (τουλάχιστον έως τώρα) είχε 3 ερωτήσεις με βαθμολογία 6 έως 7 βαθμούς την κάθε ερώτηση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχουν πέσει στο παρελθόν.

Ακολουθούν μόνο τα παλιά θέματα. υπάρχει η δυνατότητα να σας στείλουμε τις απαντήσεις για το συμβολικό ποσό των 25€ για τα θέματα που εμφανίζονται στην παρούσα σελίδα. Στείλτε μας ένα email κάνοντας κλικ εδώ επιλέγοντας στο θέμα "Άλλο" και στο μήνυμα "Επιθυμώ τις απαντήσεις από τα παλιά θέματα ΕΟΠΠΕΠ". 

Η πατήστε στο κουμπί Donate για να οδηγηθείτε στην σελίδα της Paypal.

Προσοχή, να συμπληρώσετε το email στο οποίο θα αποσταλούν τα θέματα

 

 

Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 25/6/2017

Ερώτηση 1

Τα άτομα τρίτης ηλικίας αποτελούν έναν ιδιαίτερο στόχο των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: (Μονάδες 7)

 • Ποιος είναι ο βασικός σκοπός των προγραμμάτων που απευθύνονται σε άτομα τρίτης ηλικίας;
 • Ποιες ανάγκες των εκπαιδευομένων καλύπτουν αυτά τα προγράμματα;

Ερώτηση 2

Να αναφέρετε συνοπτικά παράγοντες (τουλάχιστον τρεις) που δυσχεραίνουν την ένταξη και παραμονή των Ρομά (Τσιγγάνων) σε προγράμματα εκπαίδευσης. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Να αναφέρετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά  που έχουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες. (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 2/7/2017

Ερώτηση 1

Να περιγράψετε συνοπτικά τρία (3) βασικά χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευομένων που μετέχει σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Να περιγράψετε συνοπτικά τα στοιχεία που θα συλλέγατε για την μελέτη του κοινωνικού-οικονομικού-πολιτισμικού πλαισίου κατά τον σχεδιασμό ενός προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνεται σε ανέργους σε μία αστική περιοχή. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Να αναφέρετε και να αιτιολογήσετε δύο (2) πλεονεκτήματα της διάταξης σε σχήμα «Π» ενηλίκων εκπαιδευομένων που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 17/6/2017

Ερώτηση 1

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, μπορούν να συμβάλλουν στην προσαρμογή και ένταξη των προσφύγων, μεταναστών και παλιννοστούντων στο κοινωνικό περιβάλλον; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, ο εκπαιδευτής οφείλει να διαπιστώσει εάν και κατά πόσο ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών της ομάδας του, ώστε να εντοπίσει τυχόν προβλήματα και δυσκολίες και να προχωρήσει σε απαραίτητες προσαρμογές. Με ποιους τρόπους μπορεί να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία; Επιπλέον να αναφέρετε πέντε (5) ενδεικτικές ερωτήσεις που θα μπορούσε να διατυπώσει στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Τι είναι εκπαιδευτικές τεχνικές και τι είναι εκπαιδευτικές μέθοδοι;
Να αναφέρετε τις κυριότερες εκπαιδευτικές τεχνικές (τουλάχιστον πέντε) που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή. (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 1/7/2017

Ερώτηση 1

Να επιλέξετε μία διδακτική ενότητα σε προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ενηλίκων (να αναφέρετε σαν τίτλο). Για αυτή τη διδακτική ενότητα περιγράψτε συνοπτικά με ποιο τρόπο θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική τεχνική της «Επίδειξης», για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του περιεχομένου της. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Να αναφέρετε τις πιο σημαντικές ανάγκες μιας ομάδας εκπαιδευομένων (έγκλειστοι) που θα μπορούσε να καλύψει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, υλοποιημένο σε σωφρονιστικό κατάστημα. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μίας διδακτικής ενότητας που διδάσκετε ή πρόκειται να διδάξετε, σχεδιάζετε να εφαρμόσετε την εκπαιδευτική τεχνική «Καταιγισμός ιδεών» (Brainstorming). (Μονάδες 6)

Να αναφέρετε δύο ερωτήσεις τις οποίες θα διατυπώνατε κατά την εφαρμογή αυτής της τεχνικής

Να εξηγήσετε πως θα χειριστείτε στη συνέχεια τις ιδέες που θα εκφράσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες σας.


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 18/6/2017

Ερώτηση 1

Να αναφέρετε συνοπτικά τις βασικές προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης ενηλίκων εκπαιδευομένων. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Όσον αφορά στην αυτοαξιολόγησή σας ως εκπαιδευτή ενηλίκων, κρίνετε αν η συνεχής ενημέρωση στις εξελίξεις του αντικειμένου σας, προκειμένου να έχετε τη βελτίωσή σας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Να αναφέρετε τα στάδια που ακολουθεί ο εκπαιδευτής όταν χρησιμοποιεί την τεχνική «Λύση Προβλήματος» στην εκπαίδευση ενηλίκων. (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 24/6/2017

Ερώτηση 1

Τι εννοούμε με τον όρο «εποπτικά μέσα διδασκαλίας»; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Ποιοι παράγοντες δυσχεραίνουν την ένταξη και παραμονή των παλιννοστούντων – μεταναστών – προσφύγων σε προγράμματα εκπαίδευσης; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος Ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, σας αναθέτουν τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Διατυπώστε τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας σε επίπεδο γνώσεων και στάσεων – συμπεριφορών (επιλέξτε εσείς τον τίτλο και το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας). (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 3/12/2016

Ερώτηση 1

Ποιες γνώσεις, ικανότητες και στάσεις διακρίνουν τον αποτελεσματικό εκπαιδευτή ενηλίκων; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

ν.3879/2010 αναδεικνύει δύο ισότιμους πυλώνες της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ). Ποιοι είναι αυτοί; Προσπαθήστε να ορίσετε εν συντομία τον καθένα από αυτούς. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Ποιοι είναι οι σκοποί του «τεχνοκρατικού» μοντέλου αξιολόγησης και ποιοι του «ανθρωπιστικού – πλουραλιστικού» μοντέλου αξιολόγησης; (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 17/12/2016

Ερώτηση 1

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στις ομάδες αλλοδαπών. Ποιες, κατά την άποψή σας, μπορεί να λειτουργήσουν θετικά και να ενισχύσουν τη μάθηση και ποιες θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν λιγότερο ή συνδυαστικά με άλλες; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Να περιγράψετε τι σημαίνει θετική κατανόηση και αποδοχή των εκπαιδευομένων από τον εκπαιδευτή. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Περιγράψτε το στάδιο της προετοιμασίας ενός παιχνιδιού ρόλων, το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ενηλίκων. (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 25/10/2014

Ερώτηση 1

Υποθέστε ότι ως εκπαιδευτής ενηλίκων σχεδιάζετε να κλείσετε την Εισήγησή σας (επίλογος) με τη διατύπωση συμπερασμάτων. Ποιες άλλες εναλλακτικές επιλογές θα είχατε για τον επίλογο της Εισήγησής σας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Τι είναι η τεχνική «Προσομοίωση» και σε τι διαφέρει από το «Παιχνίδι Ρόλων»; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Μελέτη περίπτωσης:

Ανατρέξτε σε ένα εκπαιδευτικό περιστατικό που συνέβη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, στο οποίο συμμετείχατε ως εκπαιδεύτρια/-της ή εκπαίδευόμενη/μενος. Περιγράψτε συνοπτικά το περιστατικό αυτό, ώστε να γίνει κατανοητή η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων, καθώς και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτούργησε. (Μονάδες 6)

Στη συνέχεια απαντήστε στα ζητήματα που ακολουθούν:

 1. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι τα άτομα του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, που περιγράφετε, αποτελούσαν ομάδα;
 2. Περιγράψτε έναν από τους ρόλους που αναδείχτηκαν ανάμεσα στα πρόσωπα της συγκεκριμένης ομάδας. Ποιος ήταν ο ρόλος αυτό; Τεκμηριώστε την άποψη σας.

Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 26/10/2015

Ερώτηση 1

Με ποιο τρόπο η διευθέτηση του χώρου συμβάλλει στη διευκόλυνση της μαθησιακής διδασκαλίας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Τι είναι η εκπαιδευτική τεχνική «Καταιγισμός Ιδεών» (‘BrainStorming’), πότε και πως χρησιμοποιείται; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Ποιες είναι οι ενέργειες προετοιμασίας του εκπαιδευτή πριν συναντήσει για πρώτη φορά μία ομάδα που πρόκειται να αρχίσει να συμμετέχει σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα; (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 20/6/2015

Ερώτηση 1

Αναφέρατε ένα μειονέκτημα μιας μικρής εκπαιδευτικής αίθουσας και ένα μειονέκτημα μιας μεγάλης εκπαιδευτικής αίθουσας για ένα τμήμα 25 εκπαιδευομένων. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Αναφέρατε τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση ενηλίκων. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Μελέτη περίπτωσης:

Ανατρέξτε σε ένα εκπαιδευτικό περιστατικό που συνέβη σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, στο οποίο συμμετείχατε ως εκπαιδεύτρια/-τής ή εκπαιδευόμενη/μενος. Περιγράψτε συνοπτικά το περιστατικό αυτό, ώστε να γίνει κατανοητή η ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά της ομάδας των εκπαιδευομένων, καθώς και το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτούργησε. (Μονάδες 6)

Στη συνέχεια απαντήστε στα ζητήματα που ακολουθούν:

 1. Για ποιους λόγους θεωρείτε ότι τα άτομα του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, που περιγράφετε, αποτελούσαν ομάδα;
 2. Περιγράψτε ένα ρόλο που αναδείχθηκε στη συγκεκριμένη ομάδα.

Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 27/8/2015

Ερώτηση 1

Στο 1ο Στάδιο λειτουργίας της εκπαιδευόμενης ομάδας διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό συμβόλαιο. Κατά την άποψή σας, τι θα έπρεπε να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό συμβόλαιο; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Ποιες προδιαγραφές ως προς την ακουστική πρέπει να καλύπτει ο χώρος που επιλέγεται για εκπαιδευτική δραστηριότητα τηλεκπαίδευσης (elearning), η οποία προβάλλεται (σύγχρονα ή ασύγχρονα) στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται με αντίστοιχη μεθοδολογία; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Τι γνωρίζετε για τα στάδια στην πορεία ανάπτυξης και ωρίμανσης μίας ομάδας; Προσδιορίστε αναλυτικά το κάθε ένα από αυτά και αναφερθείτε στη σειρά της εμφάνισής τους.


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 28/8/2015

Ερώτηση 1

Γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται ενδεχομένως ανασχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Τι είναι ομοιογενείς και ετερογενείς ομάδες; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

 1. Περιγράψτε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρετε από ποιους και με ποιο στόχο υλοποιείται, ποια είναι η συμβολή της στην εκπαιδευτική διεργασία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωσή της.
 2. Γιατί η διερεύνηση και η διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων θεωρείται καθοριστικής σημασίας ζήτημα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων;

Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 28/6/2015

Ερώτηση 1

Γιατί και με ποιο τρόπο γίνεται ενδεχομένως ανασχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Τι είναι ομογενείς και ετερογενείς ομάδες; Ποια τα πλεονεκτήματά και μειονεκτήματά τους; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Περιγράψτε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα, αναφέρετε από ποιους και με ποιο στόχο υλοποιείται, ποια είναι η συμβολή της στην εκπαιδευτική διεργασία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωσή της;

Γιατί η διερεύνηση και η διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων θεωρείται καθοριστικής σημασίας ζήτημα για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων;


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 11/7/2015

Ερώτηση 1

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση συνοδεύεται αναπόφευκτα από την αξιολόγησή του. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι τα ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε προκειμένου το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύξαμε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων (6 σημεία). (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονος προβληματισμός για την εμπειρική/βιωματική μάθηση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Ποιο είναι το βασικό εμπόδιο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων; (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 12/7/2015

Ερώτηση 1

Τι ορίζεται ως προκατάληψη; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κατάλληλου «μαθησιακού κλίματος» στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Ένας εκπαιδευτής ενηλίκων σχεδιάζει να εφαρμόσει την εκπαιδευτική τεχνική «Παιχνίδι Ρόλων». Τι πρέπει να προσέξει κατά το στάδιο της προετοιμασίας (προδιαγραφές του σταδίου της προετοιμασίας), ώστε η τεχνική να έχει θετικά αποτελέσματα; (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 26/11/2016

Ερώτηση 1

O Freire επιχείρησε να περιγράψει τη μάθηση των ενηλίκων μέσα από τη διάκριση σε «αποταμιευτική» εκπαίδευση (banking education) και σε εκπαίδευση «ανάδειξης προβλημάτων» (problem – posting – education). Ποια μορφή εκπαίδευσης προτείνει ο Freire για τα λαϊκά στρώματα και για ποιους λόγους; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Μελέτη περίπτωσης:

Ας υποθέσουμε ότι μια ομάδα εκπαιδευομένων έχει 25 άτομα. Πως θα το σχολιάζατε; Τεκμηριώστε την γνώμη σας. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Ποια είναι τα σημεία σύγκλισης των βασικών θεωριών για τη μάθηση; Πως αναδύεται η σημασία της εμπειρίας μέσα από τα στοιχεία αυτά; (Μονάδες 6)


Θέματα για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 27/11/2016

Ερώτηση 1

 1. Πως διαμορφώνεται ο σκοπός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος;
 2. Αναφέρετε τουλάχιστον τρία ρήματα για την κατάλληλη διατύπωση των στόχων μιας διδακτικής ενότητας σε επίπεδο γνώσεων, σε επίπεδο δεξιοτήτων/ικανοτήτων και σε επίπεδο στάσεις/συμπεριφορών (συνολικά 9 ρήματα τουλάχιστον) (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Προσδιορίστε την έννοια της επικοινωνίας. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Προσδιορίστε τουλάχιστον 4 βασικές επιδιώξεις της Δια Βίου Μάθησης, όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία (Μονάδες 6)


Θέματα θεωρητικού μέρους εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 4/12/2016

Ερώτηση 1

Ποιες βασικές γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις συσχετίζονται με την ψηφιακή ικανότητα; (Μονάδες 7) 

Ερώτηση 2

Μελέτη περίπτωσης:

Ας υποθέσουμε ότι σε μια ομάδα εκπαιδευομένων ένα μέλος εκφράζει συχνά έντονες αντιρρήσεις. Ποια μπορεί να είναι η αιτία; Τι θα μπορούσε να κάνει ο εκπαιδευτής; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Γράψε την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται η διδακτική σας ενότητα και τρεις τουλάχιστον στόχους ανά επίπεδο (γνώσεις, δεξιότητες/ικανότητα, στάσεις/συμπεριφορές) (Μονάδες 6) Όμάδα στόχος….. Τίτλος διδακτικής ενότητας……

Γνώσεις Δεξιότητες / ικανότητες Στάσεις Συμπεριφορές
     
     
     
     

Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 10/12/2016

Ερώτηση 1

Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της διάταξης των θέσεων εκπαιδευομένων σε σχήμα «Π», στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Είστε εκπαιδευτής/τρια σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Ποιοι θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι οι στόχοι στην εναρκτήρια ή πρώτη συνάντηση, ώστε να δομηθεί το «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» και να τεθούν οι βάσεις λειτουργίας και αλληλεπίδρασης της ομάδας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

 • Να περιγράψετε συνοπτικά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων. Συγκεκριμένα να αναφέρετε:
  • Από ποιους και με ποιο στόχο υλοποιείται
  • Ποια η συμβολή της στην εκπαιδευτική διεργασία και
  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση και ολοκλήρωσή της
 • Γιατί η διερεύνηση και η διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενηλίκων εκπαιδευομένων θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων; (6 μονάδες)

Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 28/4/2018

Ερώτηση 1

Ανάμεσα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων Ρομά είναι η αντιμετώπιση των δικών του προκαταλήψεων. Με ποιες ενέργειες μπορεί να ανταποκριθεί βέλτιστα στο ρόλο του; (7 μονάδες)

Ερώτηση 2

Τι είναι η εκπαιδευτική τεχνική «Καταιγισμός Ιδεών» («Brainstorming») πότε και πώς χρησιμοποιείται; (7 μονάδες)

Ερώτηση 3

Στάδια στην πορεία ανάπτυξης και ωρίμανσης μιας ομάδας: Περιγράψτε το κάθε ένα από αυτά και αναφερθείτε στη σειρά της εμφάνισής τους. (6 μονάδες)


Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 29/4/2018

Ερώτηση 1

Ποιος είναι ο σκοπός και ποιες οι μορφές της εκπαιδευτικής τεχνικής «Ασκήσεις» που πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγραμμάτων θεωρητικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης ενηλίκων;

Ερώτηση 2

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων προσδιορίστε τι σημαίνει «θετική κατανόηση» και «αποδοχή» των εκπαιδευομένων από την πλευρά του εκπαιδευτή/τριας.

Ερώτηση 3

Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών, σας αναθέτουν τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Να αναφέρετε τον τίτλο της διδακτικής ενότητας και συνοπτικά το περιεχόμενό της και στη συνέχεια να διατυπώσετε τους διδακτικούς στόχους της συγκεκριμένης ενότητας σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων/δεξιοτήτων και στάσεων/συμπεριφορών.


Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 5/5/2018

Ερώτηση 1

Για ποιους λόγους είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η ενεργητική συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία; (Μονάδες 6)

Ερώτηση 2

Πώς μπορεί να συνεισφέρει ο εκπαιδευτής κατά το στάδιο της «σύγκρουσης» της ομάδας; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Γιατί είναι σημαντική η σαφής διατύπωση των διδακτικών στόχων στο σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας; Σε ποια επίπεδα ταξινομούνται οι στόχοι μιας διδακτικής ενότητας; (μονάδες 7)


Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 6/5/2018

Ερώτηση 1

Με ποιο τρόπο η διευθέτηση του χώρου συμβάλλει στη διευκόλυνση της μαθησιακής διαδικασίας; (Μονάδες 6)

Ερώτηση 2

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού μιας διδακτικής ενότητας, ποιες είναι οι προδιαγραφές για την επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών και των εκπαιδευτικών μέσων; (Μονάδες 6)

Ερώτηση 3

Αναφέρατε συνοπτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων. (Μονάδες 7)


Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 12/5/2018

Ερώτηση 1

Αναφέρατε συνοπτικά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (Μονάδες 6)

Ερώτηση 2

Αναφέρατε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εργασίας σε ομάδες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Μονάδες 7)

Ερώτηση 3

Γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εφαρμόζονται ενεργητικές βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων; (Μονάδες 7)


Θέματα εξετάσεων για πιστοποίηση εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ στις 13/5/2018

Ερώτηση 1

Ποιος είναι ο ρόλος του/της εκπαιδευτή/τριας στη βιωματική/εμπειρική μάθηση; (Μονάδες 7)

Ερώτηση 2

Είστε εκπαιδευτής/τρια σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων. Στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής ομάδας διαμορφώνεται το «εκπαιδευτικό συμβόλαιο»: Κατά την άποψή σας τι χρειάζεται να περιλαμβάνει το «εκπαιδευτικό συμβόλαιο»; (Μονάδες 6)

Ερώτηση 3

Ποιες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων για τη χρήση των εποπτικών μέσων; (Μονάδες 6)


 

Σχετικά άρθρα

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ το 2024 και οδηγίες υποψηφίων

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ το 2024 και οδηγίες υποψηφίων

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτών ενηλίκων 2024

Εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ εκπαιδευτών ενηλίκων 2024